AKTAŞ KASABASINDA ARSA SATIŞ İLANI

İLAN

            Mülkiyeti belediyemize ait Aktaş Kasabası Yeni Mahallede bulunan ekli krokide ada, parsel, yüzölçümleri ve m2 birim fiyatları belirtilen arsaların 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesi uyarınca açık teklif açık artırma usulü ile 15.06.2021  tarihi Salı günü  saat   11:30 da belediye hizmet binasında belediye encümeni huzurunda ihaleye çıkartılacaktır.

İhale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Muhasebe Servisinde görülebilir ve  50,00-TL karşılığında satın alınabilir.

İhaleye iştirak edecek olanların;

1-) Gerçek kişilerin Kanunu ikametgah Belgesi ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-) Vekaleten ihaleye katılma halinde istekli adına Vekaleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

3-) İhaleye tüzel kişilik adına katılacaklardan; Şirketin son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge; Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya Noter onaylı sureti, Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4-) Aktaş Belediyesine  hitaben işin adına alınmış aşağıda belirtilen miktarda geçici  teminat,

5-) İhale dokümanının satın alındığına dair 50.00-TL’lik banka makbuzu,

6-) İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesini ibraz etmek suretiyle  15.06.2021 tarihinde  Salı   günü  saat  11.30’da belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

İlan olunur.

 

 

Sıra

İlçe

Mah.Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü M2

İmar durumu

Cinsi

Tahmini bedel (KDV dahil)

Geçici Teminat

1

Merkez

Aktaş Kasabası

352

5

1.097,91

konut+ticari

Yençok:7.50

Emsal:1.00                                                                                                     

Arsa            

494.059,50                                        

14.871,94                                                                                   

2

‘’

‘’

‘’

13

1.000                               

 

‘’

450.000,00 TL                                    

13.500,00 TL

3

‘’

‘’

‘’

14

1.000m2                            

 

‘’

450.000,00 TL                                    

13.500,00 TL

4

‘’

‘’

‘’

15

1.000m2                            

 

‘’

450.000,00 TL                                    

13.500,00 TL

5

‘’

‘’

‘’

16

1.000m2                            

 

‘’

450.000,00 TL                                    

13.500,00 TL

6

‘’

‘’

‘’

17

1.000m2                            

 

‘’

450.000,00 TL                                

13.500,00 TL

7

‘’

‘’

‘’

18

3.149.42                            

 

‘’

1.354.250,60 TL                                

40.627.52  TL                     

 

 
BİZİ TAKİP EDİN